Un dels principals objectius estratègics de la Unió Europea per a l’any 2010 és “convertir Europa en l’economia basada en el coneixement, més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament de manera sostenible amb més i millors llocs de treball i amb més cohesió social”. Per contribuir a aquest objectiu, des de l’educació, la UE ha establert, també com a fita prioritària, incrementar l’èxit educatiu de l’alumnat a tots els nivells.

El desenvolupament del Pacte Nacional per a l’Educació, i actuacions com les aules d’acollida, els plans educatius d’entorn, els programes d’innovació, els plans de millora i els plans estratègics per al desenvolupament de l’autonomia dels centres són algunes de les polítiques creades per a donar resposta als objectius europeus.

El Departament d’Educació està potenciant el Projecte per a la millora dels centres educatius públics. Aquest projecte es basa en l’autonomia de centre, on la planificació estratègica i la coresponsabilitat i la cooperació entre el Departament, els centres, l’administració local i els agents educatius, són peces clau per a millorar la prestació del servei educatiu.

És per aquest motiu que el nostre centre va elaborar un avantprojecte que ha estat aprovat pel Departament d’Educació i que s’anirà desplegant des del curs 2007-08 fins el 2011-2012 i que aportarà millores substancials per a tota la Comunitat educativa.

Altres